คณะผู้จัดทำ

posted on 16 Jan 2011 19:01 by onecellonelife2

คณะผู้จัดทำ

 
1.นายนันทพล         ส่งศรี                 เลขที่ 7
2.นางสาวณัฐฐิรา    ปภัสศรีวิจิตร         เลขที่ 20
3.นางสาวนันทนา    โกรัตนะ              เลขที่ 28
4.นางสาวธันยพร     นิลสิทธิ์              เลขที่ 29
5.นางสาวอนัญญา   บุญมีรติ              เลขที่ 37
6.นางสาวณิชารีย์    ไพศาลวงศ์เจริญ   เลขที่ 38
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
 
เสนอ
คุณครูจงรักษ์ เหมตะศิลป์

 

edit @ 17 Jan 2011 15:41:28 by Biology-503